Polityka prywatności

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • 1.1. Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej "Polityką") reguluje zasady i procedurę przetwarzania danych osobowych prowadzoną przez Fifth Avenue Warszawa, działającą pod adresem ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa, numer firmy 1231384024 (zwanym dalej Kontrolerem danych), a także warunki działania strony internetowej https://www.fifthavenuewarszawa.pl (zwanej dalej "Stroną internetową") zarządzanej przez administratora danych.
  • 1.2. Zgodnie z niniejszą Polityką podmiotem danych jest każda osoba fizyczna, której dane osobowe są kontrolowane przez administratora danych.
  • 1.3. Administrator danych zapewnia, że przyjmując i wdrażając niniejsze zasady, następujące podstawowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych mają na celu wdrożenie:
   • (a) celem jest przetwarzanie danych osobowych dotyczących Podmiotu danych w sposób zgodny z prawem, sprawiedliwy i przejrzysty (zasady legalności, uczciwości i przejrzystości);
   • (b) celem jest gromadzenie danych osobowych w określonych, wyraźnych i legalnych celach oraz zaprzestanie dalszego przetwarzania w sposób niezgodny z celami; jakiekolwiek dalsze przetwarzanie danych osobowych do celów archiwizacji w interesie publicznym, do celów naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych uznaje się za niezgodne z podstawowymi celami (zasada ograniczenia celu);
   • (c) celem jest wykorzystanie danych osobowych, które są adekwatne, istotne i ograniczone do tego, co konieczne w związku z celami, dla których są przetwarzane (zasada minimalizacji danych);
   • (d) celem jest i są podejmowane wysiłki w celu zapewnienia dokładności danych osobowych i, w razie konieczności, ich aktualizacji w rozsądnym terminie od momentu wystąpienia zmiany; celem jest podjęcie wszelkich uzasadnionych kroków w celu zapewnienia, że niedokładne dane osobowe zostaną usunięte bez opóźnień lub sprostowane w rozsądnym terminie, biorąc pod uwagę cele ich przetwarzania (zasada dokładności);
   • (e) celem jest przechowywanie wszelkich danych osobowych w formie, która umożliwia identyfikację Podmiotu danych nie dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których przetwarzane są dane osobowe; dłuższy okres przechowywania danych osobowych jest dozwolony, gdy dane osobowe są przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, po wdrożeniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych w celu ochrony praw i wolności danych osobowych; Podmiot danych (zasada ograniczenia terminu przechowywania);
   • (f) biorąc pod uwagę ogólny charakter danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych, celem jest przetwarzanie danych osobowych w sposób, który w połączeniu z odpowiednimi środkami technicznymi lub organizacyjnymi pomaga w zapewnieniu odpowiedniego bezpieczeństwa danych osobowych, w tym ochrony przed nieautoryzowaniem lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem (zasada integralności i poufności);
   • (g) Administrator danych jest odpowiedzialny za przestrzeganie powyższych zasad i musi być w stanie udowodnić, że są przestrzegane (zasada odpowiedzialności).
  • 1.4. Podczas korzystania z usług stron trzecich, na przykład, podczas wchodzenia na stronę administratora danych w sieci społecznościowej Facebooka, mogą być stosowane warunki osób trzecich. Na przykład Facebook stosuje swoją Politykę Danych do każdego użytkownika i odwiedzającego. W tym celu, korzystając z usług takich stron trzecich, zaleca się zapoznanie z obowiązującymi warunkami. 1.5. Niniejsza polityka została zapisana zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylającą dyrektywę 95/46 / WE (zwany dalej "RODO"), ustawie o prawnej ochronie danych osobowych i innych aktach prawnych Unii Europejskiej. Pojęcia stosowane w Polityce są rozumiane jako zdefiniowane w RODO.
 • 2. GROMADZENIE, PRZETWARZANIE I PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
  • 2.1. Przesyłając swoje dane osobowe, Podmiot danych zgadza się i nie wyraża sprzeciwu, że Administrator danych kontroluje i przetwarza je zgodnie z celami, środkami i procedurami określonymi w niniejszej Polityce i aktach prawnych.
  • 2.2. Jeśli Podmiot danych nie zgadza się z niniejszymi Zasadami i przetwarzaniem danych osobowych w nim opisanych, nie powinien odwiedzać Witryny i / lub korzystać z usług Administratora Danych.
  • 2.3. Przesyłając swoje dane osobowe, Podmiot danych udziela administratorowi danych prawa do gromadzenia, katalogowania, używania i przetwarzania w odniesieniu do celów określonych w niniejszych Zasadach wszystkie dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio przekazywane podczas odwiedzania Strony Internetowej i korzystanie z jego usług.
  • 2.4. Podmiot danych jest odpowiedzialny za to, że dane, które on dostarcza, są dokładne, poprawne i szczegółowe. Świadomie nieprawidłowe wprowadzanie danych jest uważane za naruszenie Polityki. W przypadku zmiany podanych danych podmiot danych musi je poprawić bez zwłoki, a jeżeli nie ma takiej możliwości, musi poinformować kontrolera danych o zmianie. Administrator danych nie ponosi w żadnym przypadku odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez Podmiot Danych i / lub strony trzecie z powodu wskazania przez osobę, której dane dotyczą, nieprawidłowych i / lub niekompletnych danych lub niepoinformowania o dodaniu danych i / lub modyfikacji po ich zmianie.
 • 3. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO REJESTRACJI PODMIOTÓW DANYCH DO CELÓW ŚWIADCZENIA USŁUG
  • 3.1. Chcąc zarejestrować podmioty danych w celu świadczenia usług, administrator danych automatycznie przetwarza następujące dane osobowe otrzymane od osób, których dane dotyczą, po wyrażeniu zgody:
   • (a) Imię i nazwisko;
   • (b) numer telefonu;
   • (c) Adres e-mail.
  • 3.2. Dane są bezpośrednio otrzymywane od Podmiotu danych i nie są przekazywane stronom trzecim.
  • 3.3. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych mieszczą się w zakresie art. 6 rozdziału 1 lit. a) (przetwarzanie na podstawie zgody podmiotu danych) GDPR.
  • 3.4. Gdy podmiotem danych jest dziecko do 16 roku życia, jego dane osobowe mogą być przetwarzane tylko za zgodą jednego z rodziców lub opiekunów. Biorąc to pod uwagę, podmiot danych do 16 roku życia zostanie zarejestrowany na stronie internetowej przez rodziców lub opiekunów osoby, której dane dotyczą.
  • 3.5. Administrator danych zapewnia, że w przypadku, gdy Podmiot danych jest dzieckiem, nie należy prowadzić żadnej praktyki profilowania zgodnie z jego danymi osobowymi.
  • 3.6. Przetwarzając dane osobowe podmiotu danych, gdy podmiot danych jest dzieckiem, zgodnie z prawem ze względu na interes administratora danych lub osoby trzeciej, administrator danych musi ocenić wyższość interesów dziecka, jego podstawowych praw i wolności i przetwarzać dane osobowe na tych podstawach tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy właściwy interes administratora danych jest oczywiście lepszy od interesów dziecka, a także jego podstawowych praw i wolności.
 • 4. PROCEDURA I WARUNKI PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
  • 4.1. Przetwarzając i przechowując dane osobowe podmiotów danych, administrator danych wdraża środki organizacyjne i techniczne, które zapewnią ochronę danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, modyfikacją, ujawnieniem, a także każdym innym nielegalnym przetwarzaniem.
  • 4.2. Kontroler danych stosuje następujące warunki przechowywania danych osobowych:
   Cel przetwarzania danych osobowych Okres przechowywania
   Rejestracja do świadczenia usług przez administratora danych 3 lata od ostatniego dnia kontaktu z Podmiotem danych lub przed wycofaniem przez Podmiot danych zgody na przetwarzanie danych.
  • 4.3. Wyjątki od wyżej wymienionych warunków przechowywania mogą być ustalone, o ile takie odstępstwa nie naruszają praw podmiotów danych, są zgodne z wymogami prawnymi, są odpowiednio udokumentowane i, o ile są prawnie uzasadnione, w odniesieniu do interesu administratora danych lub trzeciej osoby.
  • 4.4. Dane niezbędne do deklarowania, prowadzenia i ochrony wymogów prawnych są przechowywane tak długo, jak są niezbędne do takich celów zgodnie z postępowaniem sądowym, administracyjnym lub pozasądowym.
 • 5. INFORMATION OF THE COOKIES USED
  • 5.1. The Data Controller uses cookies on the Website to distinguish some Website users from other Internet Website users. With the help of cookies the Data Controller seeks to ensure a more pleasant experience to persons who browse the Internet Website and to improve the very Internet Website.
  • 5.2. Cookies are text files of a small capacity that are stored in the browser or device of the Person (personal computer, mobile phone or tablet).
  • 5.3. Witryna korzysta z następujących plików cookie "Google Analytics" i "Laravel":
   Rodzaj Nazwa pliku cookie Funkcja Domena Termin wygaśnięcia
   Analityka __ga;
   __gid;
   __gat
   Elementy te są wykorzystywane do odróżniania użytkowników witryny i zwiększenia szybkości żądań https://fifthavenuewarszawa.pl Do 2 lat
   Sesja Laravel_session Plik cookie jest przeznaczony do opisywania czynności przeprowadzanych przez osobę przeglądającą witrynę podczas sesji https://fifthavenuewarszawa.pl Do końca sesji
  • 5.4. Pliki cookie wykorzystywane na stronie internetowej nie pozwalają na identyfikację tożsamości użytkownika witryny internetowej. Wizyta zarejestrowana w Serwisie jest anonimowa, identyfikując komputer osobisty, telefon komórkowy lub tablet oraz adres IP, a zebrane informacje nie są przekazywane stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w aktach prawnych.
  • 5.5. Wchodząc na stronę internetową i naciskając "Zgadzam się" w wyskakującym oknie, osoba przeglądająca zgadza się, że pliki cookie są zapisywane na swoim komputerze, telefonie komórkowym lub tablecie.
  • 5.6. Aby wycofać swoją zgodę, osoba przeglądająca może usunąć blokowanie plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, które umożliwiają odmowę wszystkich lub części plików cookie. Należy zauważyć, że podczas korzystania z takich ustawień przeglądarki, które blokują pliki cookie (w tym niezbędne pliki cookie), dana osoba może napotkać problemy podczas korzystania z całości lub części funkcji witryny internetowej.
  • 5.7. Dane osobowe wykorzystywane przez pliki cookie przetwarzane są zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, Ustawą o łączności elektronicznej, rozporządzeniem (UE) nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, a także uchylające dyrektywę 95/46 / WE i inne akty prawne regulujące ochronę danych osobowych.
  • 5.8. Zgodnie z wymogami aktów prawnych, strona internetowa stosuje środki bezpieczeństwa w celu zapobiegania niezgodnemu z prawem ujawnianiu i wykorzystywaniu danych osobowych.
 • 6. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
  • 6.1. Przesyłając żądanie do administratora danych, Podmiot danych ma prawo w każdej chwili zapoznać się z jego danymi osobowymi przetwarzanymi przez administratora danych i dowiedzieć się, w jaki sposób są przetwarzane, wymagać korekty nieprawidłowego, niepełnego i niedokładnego dokumentu danych osobistych, a także wymaga zawieszenia działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z wyjątkiem przechowywania, w którym przetwarzane dane nie są zgodne z prawem i warunkami niniejszej Polityki.
  • 6.2. O ile przetwarzanie danych osobowych opiera się na zgodzie, podmiot danych ma prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym czasie, bez uszczerbku dla zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem.
  • 6.3. Podmiot danych może korzystać z przysługujących mu praw, przesyłając pisemny wniosek pocztą elektroniczną na adres hello@fifthavenuewarszawa.pl lub pocztą na adres 00-542 Warszawa, ul. Mokotowska 49 lub bezpośrednio przez przybycie do biura Kontroler danych.
  • 6.4. Nie będąc usatysfakcjonowanym odpowiedzią administratora danych lub uznając, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z wymogami prawnymi, podmiot danych może złożyć skargę do państwowej inspekcji ochrony danych w Polsce.
 • 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • 7.1. Stosunki prawne związane z niniejszą Polityką podlegają prawu Polskiemu.
  • 7.2. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, w tym za utratę z powodu zakłóceń w korzystaniu z Witryny internetowej, za utratę lub uszkodzenie danych w wyniku działań lub zaniechań, błędów, umyślnych uszkodzeń i innego niewłaściwego korzystania z Witryny Internetowej przez osobę lub osoby trzecie, działające za wiedzą osoby. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w logowaniu i / lub korzystaniu z Witryny internetowej i / lub wszelkie szkody spowodowane przez nią, powstałe w wyniku działania lub zaniechania przez strony trzecie niezwiązane z administratorem danych lub osobą, w tym awarie elektryczności, dostępu do internetu itp.
  • 7.3. Administrator danych ma prawo do częściowego lub całkowitego wprowadzenia zmian w Polityce.
  • 7.4. Wszelkie uzupełnienia lub modyfikacje Polityki stają się skuteczne z dniem ich publikacji na Stronie Internetowej.
  • 7.5. Po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian lub modyfikacji do Polityki, kontynuacja korzystania z Witryny internetowej i / lub usług świadczonych przez Administratora danych jest uważana za niezasadny sprzeciw przyznany przez daną osobę w związku z takimi dodatkami i / lub modyfikacjami.